سیمای اقتصادی استان

Share/Save/Bookmark

 

فارسی

اقتصاد استان سمنان در یک نگاه

 

استان سمنان با مساحت 97000 کیلومتر مربع و هشت شهرستان در دامنه های جنوبی رشته کوهای البرز و کویر مرکزی ایران واقع شده که حدود 6% از مساحت کل کشور میباشد و جمعیتی معادل 8/0 درصد از کل کشور را به خود اختصاص داده است که بین 51 درجه و 51 دقیقه تا 57درجه و 3 دقیقه طول شرقی و34 درجه و 13 دقیقه تا 37 درجـه و 20 دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است این استان از جانب شمال به استانهاي خراسان شمالی ، گلستان ومازندران ، از جنوب به استانهاي یزدواصفهان، از مـشرق به استان خراسان رضوي و از مغرب به استانهاي تهران و قم محدود است.

 

 توانمندی های صنعتي ومعدني وتجاري استان :

استان سمنان استانی با کسب جایگاه برتر صنعتی ، معدنی و تجاری با ارزش افزوده بالا با رویکرد اقتصاد دانش بنیان و توسه صادرات غیر نفتی با تاکید بر محیط زیست سالم و توزیع بهینه کالا و خدمات و برخوردار از تجارت پویا و توسعه یافته می باشد.

 

زیر ساخت های استان سمنان :

 

 

 

 

 

بخش صنعت:

 

 

 

بخش معدن :

 

 

 

 

 بخش کشاورزی :

مساحت استان : 6.3 درصد از مساحت کشور با 24 درصد کاربری کشاورزی

 

  پتانسیلهای و توانمندیهای  بخش کشاورزی استان سمنان :

 

 

 

ذ ) بخش گردشگری :

 

استان سمنان با قدمتی بیش از دو هزار سال به سبب برخورداری از موقعیت ویژه شامل عوامل جغرافیای ، ترانزیتی ، نزدیکی به پایتخت و اقلیم های متنوع دارای قابلیت ها و توانمندی های مختلف به لحاظ تنوع منابع و جاذبه های گردشگری است .این استان  به عنوان یکی از استانهای مطرح کشور از نظر تکثر جاذبه های طبیعی و تاریخی همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. به گونه ای که وجود بیش از دوهزار اثر تاریخی شناسایی شده و صدها جاذبه طبیعی در این استان ، قرار گرفتن در مسیر تاریخی جاده ابریشم ، ایفا کردن نقش شاهراه بزرگ خراسان و نیز اهمیت کنونی این استان به مثابه مرکزیت جغرافیایی اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب کشور اهمیت آن را دو چندان کرده است.

 

   پتانسیلهای  و توانمندیهای  بخش گردشگری استان سمنان :

 

 

 

 

 

دو ذخیرگاه زیست کره از مجموع هفت ذخیره گاه زیست کره موجود در کشور ، کویر زیبا و بکر ( خوریان ، همای سعادت، معلمان ) نقاط طبیعی و منحصر به فرد رودبارک ، جاذبه های طبیعی و تاریخی شهرستان مهدیشهر ، شهمیرزاد ، مسجد تاریخانه دامغان ، کاروانسرای شاه عباسی ، قصر بهرام ، غارهای نمکی ، آرامگاهای علما و حکما همانند ابو سعید ابواالخیر، با یزید بسطامی ، شیخ علاءالدوله سمنانی ، جنگل ابر شاهرود و ... همچنین وجود جوامع قومی و زبانی گوناگون استان که دارای سرمایه های ارزشمندی از فرهنگ غیر ملموس گردسگری محسوب شده و شامل هنر ، صنایع دستی و هنرهای سنتی ، پوشاک ، زبان و گویش ، موسیقی ، غذاهای محلی ، آداب و رسوم فرصتی است برای دیدن ، تعمق و بودن در استان سمنان.

English

Economy of Semnan Province at a Glance

Semnan province with an area of  97,000 square kilometers and eight cities is located on the southern slopes of the Alborz Mountains and central desert of Iran, which is about 6% of the total area of the country and has 8.0% of the total population of the country; it is between 51 degrees and 51 minutes to 57 degrees and 3 minutes east longitude and 34 degrees and 13 minutes to 37 degrees and 20 minutes north latitude from the Greenwich meridian. This province is limited from the north to northern Khorasan, Golestan and Mazandaran provinces, from the south to Yazd and Isfahan provinces, from the east to Khorasan Razavi province and from the west to Tehran and Qom provinces.

Industrial, mineral and business capabilities of the province

Semnan is a province with obtaining the top industrial, mineral and business position, high value-added, an approach to knowledge-based economy and the development of non-oil exports with emphasis on a healthy environment and the optimal distribution of the goods and the services and with the dynamic and developed bussiness.

Infrastructures of Semnan province

Industry sector

Mine sector

Agriculture section

Area of the province: 6.3% of the area of the country with 24% agricultural usage.

Potentials and capabilities of the agriculture section in Semnan province

 

  1. K) Tourism sector:

Semnan province with a history more than two thousand years has the various capabilities and abilities in terms of tourism resources and attractions due to have the special positions including the geographical factors, transit, closeness to the capital and the diverse climates. This province has always had a special place as one of the known provinces of the country according to numerous natural and historical attractions, so that more than two thousand identified monuments and hundreds of natural attractions in this province, locating in the historical path of the Abrisham Road, playing the role of the big highway in Khorasan and also the current importance of this province as the geographical center connecting the east, the west, the north and the south of the country has doubled its importance.

Potentials and capabilities of the tourism sector in Semnan province

There are wo biosphere reserves among the existing seven reserves in the country, the beautiful and virgin desert (Khourian, Homay-e-saadat, Moaleman), Roudbarak unique natural areas, Mahdishahr historic and natural attractions, Shahmirzad, Damghan Tarikhane Mosque, Shah Abbasi Caravanserai, Bahram Palace, salt caves, the tombs of scientists and philosophers such as Abu Saeed Abolkheir, Bayazid Bastami and Sheikh Alaoddole Semnani, cloud forest of Shahroud, and etc. and also the various ethnic and linguistic communities in the province that are considered as the valuable assets of a intangible tourism culture and include the art, handicrafts and traditional arts, clothing, the language and dialect, music and local foods; the customs are an opportunity to see, ponder and to be in Semnan province.

 

Rusian

Краткое описание экономики провинции Семнана

 

Семнан один из 31 провиций Ирана, простирается вдоль горной цепи Эльбурс. На юге к ней примыкает пустыня Деште-кевир. В Семнане есть восемь городов и составляет 6% от общей площади и 8% из населения страны живут в этой провинции. Семнан находится между 51 градусов и 51 минут и 57 градусов и 3 минуты восточной долготы и 34 градусов и 13 минут и 37 градусов и 20 минут северной широты от Гринвичского меридиана.

Семнан на севере граничит с Голестаном и Мазендераном, на западе с Тегераном и Кумом, на юге с Исфаханом и на востоке с Хорасаном-Резави.

 

Промышленные, коммерические и шахтные способности Семнана

 

Провинция обладает важное место среди провинций страны по промышленным, коммерическим и шахтным качествам. Добавленная стоимость продуктов повыше другх провинций. В Семнане экономические деятельности проводятся с подходом  развитие наукоемкой экономики и ненефтяного экспорта а также подчеркивая на экологических вопросах, оптимизированное распределение товаров и услуг. Семнан обладает динамической и расширенной экономикой.

 

Инфраструктуры провинций

 

 

 

О туризме

 

Древность Семнана более двухтысяч лет а также обладение особых условий как специальные географические, транзитные позиций и другие условия в том числе близость к столицы, разные климаты и достопримечательности способствуют привлечению внимание туристов.

Семнан как важная площадь по природным и историческим достопримечательностям, всегда занимает  достойное место среди провинций Ирана. Существование более двухсот исторических памятников и экологических достопримечательностей добавляет  важности этой провинции. Расположение Семнана на исторической дороге, то есть на Шелковом путе и его роль как большая дорога к Хорасану есть причиной его особого места. Провинция занимает центральное место – по географии – в Иране и считается узелом между западом и востоком и тоже между севером и югом страны, это свойство тоже удвоивает значительность Семнана.

 

Туристические способности и потенциалы

В Семнане есть два биосферного заповедника из семи биосферных заповедников в стране: прекрасноя и неповрежденноя пустыня (как Хуриан, Хомай-Саадат и Моалеман). А также мохно указать на другие экологические и исторические достопримечательности провинции как Рудбарак, Махдищехр, Шахмирзад, мечеть Тарихане, Карвансара-Шахаббаси, Гаср-э-Бахрам, соляные пещеры, мавзолей мудрых  учёних как Абу Саид Майхани, Абу Язид Бистами,Шейх Аладаула Семнани и т.п.

Разнообразие культур, языков а также разные ремеслы и традиционные искусства, одежда, еда, обычаи предоставляют хорошую возможность для ознакомления и пробывания в этой провинции.

 

Промышленность

 

 

Шахты

 

 

Сельскоехозяйство

 

Площадь Семнана составляет 6% площади страны и 24% площади этой провинции имеет сельскохозяйственная фукция.

 

Сельскохозяйственные способности и потенциалы Семнана

 

عربی

نظرة خاطفة إلی تجارة محافظة سمنان

 

إن محافظة سمنان التی تشمل علی 97000 کیلومترا مربعا و ثمانیة الأقضیة، قد وقعت بسفحات سلسلة الجبال«ألبرز» الجنوبیة و بالصحراء الوسطی فی ایران، وهی 6% من مساحة البلاد کلها. والنسمة فی المحافظة هذه تبلغ إلی 8% من کل البلاد الإیرانیة. ونری المحافظة بنفسها بین 51 درجة و 51 دقیقة إلی 57 درجة و 3 دقائق هو الطول الشرقی و34 درجة و 13 دقیقة إلی 37 درجـة و 20 دقیقة هو عرض شمالی من غرینویچ. و تصل سمنان من الناحیة الشمالیة إلی محافظات وهی: خراسان شمالی ، گلستان ومازندران و من الناحیة الجنوبیة إلی محافظتی یزد واصفهان، و من الناحیة الشرقیة تبلغ إلی محافظتی الطهران و قم.

 

 المقدرات الصناعیة و المنجمیة و التجاریة بالمحافظة:

إن محافظة سمنان محافظة توجد لدیها التجارة الجاریة و هی متقدمة لأنها ذات مواضع صناعیة و منجمیة و تجاریة ممتازة مع السعر المضاف العالی و اتجاه تجارة علمیة الأصول و تنمیة التصدیرات غیر نفطیة متأکدة علی البیئة الطبیعیة الصحیحة و توزیع الأمتعة و الخدمات المناسبة .

 

البنیة التحتیة لمحافظة سمنان:

 

 

قسم الصناعة :

 

 

قسم المناجم :

 

 

 قسم الزراعة :

مساحة المحافظة : 6.3 بالمئة بالنسبة لمساحة البلاد مع  24% من التوظیف الزراعی.

 

إمکانیات قسم الزراعة و مقدراتها بمحافظة سمنان:

 

 ص4

 

قسم السیاحة :

لقد وجدنا محافظة سمنان ذات تنوع المصادر و الإمکانیات المختلفة  فی الجاذبیات السیاحیة لأنها تشتمل علی خلفیة تأریخیة أکثرمن 2000سنة والحصول علی ظروف خاصة کعامل جغرافی ونقلی(أی ترانزیت) وقربها من العاصمة و الطقوس المنوعة. إن المحافظة هذه کإحدی المحافظات الإیرانیة المشهورة من ناحیة کثرة الجاذبیات الطبیعیة والتأریخیة، کانت عندها مکانة مرموقة دائما. حتی زاد فی أهمیتها: کون أکثر من 2000 مَعلَما أثريّا الذی تم التعرف علیه ومئات من الجاذبیات الطبیعیة فی هذه المحافظة، کونها فی طریق جادة أبریشم، لعب دور الطریق الرئیسی لخراسان، وکذلک أهمیة المحافظة الحالیة کمرکزیة جغرافیة فی إتصال النواحی الشرقیة و الغربیة و الشمالیة و الجنوبیة للبلاد.

 

 إمکانیات قسم السیاحة و مقدراتها بمحافظة سمنان:

 

ص5

 

منطقتا المعیشة  من کلها السبعة الموجودة فی البلاد، الصحراء الرائع الجمیل( خوریان ، همای سعادت، معلمان ) المناطق طبیعیة و الفریدة برودبارک ، الجاذبیات الطبیعیة والتأریخیة بقضائی مهدیشهر ، شهمیرزاد ، مسجد تاریخانه بدامغان ، مأوی القافلة شاه عباسی ، قصر بهرام ، الکهوف الملحیة ، مضاجع العلماء و الحکماء کمثل ابو سعید ابواالخیر، با یزید بسطامی ، شیخ علاءالدوله سمنانی ، غابة السحابة(جنگل أبر) بشاهرود و ... أیضا کون المجتمعات القومیة الطائفیة و اللغویة المختلفة بالمحافظة التی توجد لدیها الإستثمارات الثمینة وهی تعد من ثقافة خفیة للسیاحة، والمشتملة علی الفنون و الصنائع الیدویة و الفنون التقلیدیة والألبسة و اللغة و الدارجة والموسیقی والأطعمة القومیة و التقالید، کل هذه العوامل تسنح الفرصة الممتازة للمشاهدة والتعمق والحضور فی محافظة سمنان.