انجمن صنایع آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته استان سمنان

محل استقرار استان شهرستان سمنان اعضای هیات مدیره : آقایان عباس دنیادوست ، حسن طبسی ، ایوالفضل عالمی ، خسرو عباسی ، محمد حاجی سلطانی رییس هیات مدیره : آقای عباس دنیادوست تلفن تماس : 02333346781