رئیس : آقای فرج الله معماری نائب رئیس : حمید علوی دبیر : سرکار خانم ها عندلیب و گرجی تلفن: 33464002-023 فكس: 33464500-023 آدرس: سمنان ـ بلوار 15 خرداد