اعضای هیئت رئیسه

عبدالحمید دربانیان
نام : عبدالحمید دربانیان
سمت : خزانه دار
حمید علوی
نام : حمید علوی
سمت : منشی
علی اصغر جمعه ای
نام : علی اصغر جمعه ای
سمت : نائب رئیس اول
مهدی جعفری
نام : مهدی جعفری
سمت : نائب رئیس دوم
فرج الله معماری
نام : فرج الله معماری
سمت : رئیس