بازدید دو تن از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان از کارگاههای فرش دستباف در شاهرود

https://seccima.ir/m=657075