هوش هیجانی 
مدر س جناب اقای دکتر نثایی - 14 بهمن1400