▪️مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان منتشر کرد وبینار : کارآفرینی و درآمد زایی در حوزه صنایع دستی
پخش فیلم آموزشی