مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرد گزارشات 56 تا 60 از سلسه گزارش های تحولات تجارت جهانی از منظر تاثیر گذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک 👈🏿 خواندن این گزارش ها به فعالین اقتصادی توصیه میشود