ایجاد مرکز تجاری ایران در بغداد- مجری شرکت صادرات هوشمند کاران اطلاعات بیشتر