مهارت جذب-استخدام و فنون مصاحبه
زمان 24 بهمن 1400 - مدرس آقای دکتر قاسم زاده